Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Drumcollege0318

  1. Overeenkomst

1.1 Algemeen

Een overeenkomst wordt aangegaan met Drumcollege0318 door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier.
Waar in deze algemene voorwaarden de term ‘leerling’ wordt gebruikt, worden bij minderjarige leerlingen ook ‘de ouders/verzorgers van’ de leerling bedoeld.

1.2 Proefles

Voordat een cursusovereenkomst wordt aangegaan, kan gebruik worden gemaakt van één gratis proefles. We gaan er van uit dat u altijd de intentie heeft om bij ons les te nemen. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan willen we u vriendelijk verzoeken om de onkosten te vergoeden. Dit betreft een eenmalig bedrag van €25,00.

1.3 Aanmelding

Aanmelding voor een cursus geschiedt door middel van het invullen van een formulier op de website van Drumcollege0318. Het invullen en versturen van dit formulier naar Drumcollege0318 wordt gezien als het ondertekenen van het formulier.

1.4 Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat aan het einde van het cursusjaar het contract doorloopt tot opzegging door de leerling. Een cursusjaar bestaat uit 38 lessen bij een frequentie van één les per week of uit 19 lessen bij een frequentie van één les per twee weken.
Bij kortlopende cursussen wordt de overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, te weten tot de einddatum van de cursus. Het aantal lessen van een kortlopende cursus wordt voor aanvang van de cursus vastgesteld.

1.5 Opzegging overeenkomst

De overeenkomst kan op elk moment tussentijds worden opgezegd met inachtneming van twee maanden opzegtermijn. Tussentijdse opzegging bij kortlopende cursussen is niet mogelijk.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de administratie van Drumcollege0318. Na opzegging is lesgeld verschuldigd tot aan de datum dat de opzegtermijn verstrijkt. Gedurende deze periode heeft de leerling nog recht op lessen. Mocht u tijdens de opzegtermijn besluiten geen lessen meer te volgen dan is Drumcollege0318 niet gehouden tot restitutie van lesgeld.

  1. Financiën

2.1 Tarieven/lesgeld

De up-to-date lesgelden zijn te vinden op de website van Drumcollege0318.
Het maandbedrag wordt berekend op basis van betaling gedurende 12 maanden. Bij tussentijdse opzegging zal er een afrekening plaatsvinden op basis van het aantal aangeboden lessen, inclusief opzegtermijn.

Bij een inschrijving betaalt men bovenop het cursusgeld eenmalig € 15,- inschrijfkosten.

Het lesgeld is exclusief lesmaterialen en -benodigdheden, voorstellingen en bijzondere evenementen.

2.2 Betaling

De leerling is lesgeld verschuldigd aan Drumcollege0318 op basis van vooruitbetaling. Instromen bij een cursus is op ieder gewenst moment mogelijk, met uitzondering van kortlopende cursussen. Betaling van het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden machtigt u Drumcollege0318 om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in 12 termijnen per jaar geïncasseerd. De eerste termijn gaat in in de maand dat de eerste les gevolgd wordt. Bij kortlopende cursussen wordt het lesgeld en het aantal betalingstermijnen voor aanvang van de cursus vastgesteld.
Indien de leerling niet akkoord gaat met de maandelijkse incassering van het lesgeld is hij/zij verplicht het bedrag per jaar vooruit in één keer over te maken aan Drumcollege0318 voordat de cursus begint.

2.3 Betalingsachterstand

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk (o.a. aanmaningen), voor rekening van de leerling. Tevens zullen de lessen worden gestaakt totdat het verschuldigde bedrag voldaan is. De gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.

  1. Lessen

3.1 Onvoldoende aanmeldingen

Bij onvoldoende aanmeldingen voor groepslessen of kortlopende cursussen heeft Drumcollege0318 het recht om de lessen niet door te laten gaan.

3.2 Uitvoeringen/optredens

In het geval van uitvoeringen en optredens kunnen de reguliere lessen in de betreffende weken verplaatst worden of komen te vervallen. Uitvoeringen en deelname aan evenementen kunnen worden toegewezen als onderdeel van de reguliere lessenserie. In dat geval zal er bij deelname een les worden verrekend in de leerlingadministratie.

3.3 Vakanties

Met uitzondering van de schoolvakanties wordt er bij Drumcollege0318 continu lesgegeven. De data van deze vakanties zijn zo veel mogelijk gelijk aan de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs in de regio waar les wordt gegeven maar kunnen hiervan afwijken. Aan het begin van het lesseizoen zullen de lesweken en vakantiedata op de website van Drumcollege0318 worden gepubliceerd.

  1. Afwezigheid

4.1 Afwezigheid leerling

Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich bij ziekte of afwezigheid tijdig afmelden bij de docent (uiterlijk 24 uur van tevoren). Indien de leerling één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Wanneer de leerling zich tijdig heeft afgemeld, bestaat voor maximaal 2 lessen per jaar de mogelijkheid deze in te halen. Dit geldt bij afname van wekelijks les, bij een andere lesfrequentie is er recht op een aantal inhaallessen naar rato. Er is geen recht op andere dan deze inhaallessen maar invulling daarvan is ter beoordeling van de docent.
Bij groepslessen en kortlopende cursussen zijn geen inhaallessen mogelijk.
Als gedurende de looptijd van de overeenkomst meerdere lessen zijn uitgevallen (en niet ingehaald) door langdurige ziekte van de leerling, is restitutie van het lesgeld mogelijk. Verzoek tot restitutie dient zo spoedig mogelijk per email of schriftelijk te worden aangevraagd bij de administratie van Drumcollege0318. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de leerling een doktersverklaring te overleggen. Of er restitutie plaatsvindt is altijd ter beoordeling van de directie van Drumcollege0318.

4.2 Afwezigheid docent

Bij afwezigheid van de docent door bijvoorbeeld ziekte of een optreden, wordt gezorgd voor een vervangende lesdag of een invaldocent. Bij afgesproken vervangende lesdagen gelden dezelfde afwezigheidregels als bij normale lesdagen (zie 4.1).
Als gedurende de looptijd van de overeenkomst meerdere lessen zijn uitgevallen (en niet ingehaald) door ziekte van een docent of andere onvoorziene omstandigheden, is restitutie van het lesgeld mogelijk. Verzoek tot restitutie kan per email of schriftelijk worden aangevraagd binnen acht weken na afloop van de betreffende overeenkomst bij de administratie van Drumcollege0318. Of er restitutie plaatsvindt is altijd ter beoordeling van de directie van Drumcollege0318.

  1. Aansprakelijkheid

Drumcollege0318 is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van het pand van Drumcollege0318 is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de overeenkomst gaat de leerling hiermee akkoord.

  1. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen veranderen. Drumcollege0318 zal de leerling daarvan schriftelijk/per email op de hoogte brengen. Tussentijdse wijziging van de algemene voorwaarden geeft leerlingen het recht om hun overeenkomst tussentijds op te zeggen.

  1. Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Drumcollege0318 de gegevens van de leerling opneemt in het ledenadministratiesysteem voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens wordt het emailadres gebruikt om de leerling informatie omtrent de les te sturen. Drumcollege0318 verstrekt geen gegevens aan derden.
Tijdens voorstellingen en lessen kunnen foto’s en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, Facebookpagina of flyers. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dien dit bij de inschrijving schriftelijk te worden meegedeeld aan de administratie. Dit kan per email of per brief.

  1. Vertrouwenspersoon

Drumcollege0318 kent een vertrouwenspersoon bij wie leerlingen of ouders terecht kunnen wanneer zich problemen voordoen op het gebied van interpersoonlijk gerelateerde aangelegenheden tussen leerlingen en personeel van Drumcollege0318.

  1. Klachten

Bij een klacht over lessen of workshops, moet de klacht eerst gemeld worden bij de docent met het doel samen tot een oplossing te komen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is behandeld door de docent, kan een brief/email worden gestuurd naar de directie van Drumcollege0318.
Bij een klacht over andere zaken ten aanzien van Drumcollege0318, kan direct een brief/email worden gestuurd aan de directie van Drumcollege0318.

  1. Algemeen

10.1 Alcohol en drugs

In alle gebouwen van Drumcollege0318 geldt een rookverbod. Drumcollege0318 volgt een strikt beleid ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs. Op onze locaties is gebruik hiervan niet toegestaan. Voor gebruik van alcohol kan, na toestemming van de directie van Drumcollege0318, een uitzondering worden gemaakt bij specifieke evenementen. Leerlingen die onder invloed zijn wordt de toegang tot de lessen ontzegd. Wij nemen in een dergelijk geval naderhand altijd contact op met de ouder(s)/ verzorger(s).

10.2 Recht tot ontzegging

Drumcollege0318 kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan.

10.3 Algemeen

Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website/brochure vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, e.d.). Drumcollege0318 heeft het recht om af te wijken van die verstrekte informatie.
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Drumcollege0318.
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden Drumcollege0318 per 30 mei 2022